Hvordan virker P-testeren?
Fosfor (P) er et essentiet makronæringsstof for alle planter, så hvis tilgængeligheden af P er utilstrækkelig, reduceres væksten og høstudbyttet af kerner, frø og frugter.
 
For at sikre, at planter er velforsynede med P, udføres der hvert år et stort antal jord- og planteanalyser, hvor P ekstraheres fra jord eller blade, og efterfølgende analyseres i et laboratorium. Analyserne er kostbare, det varer typisk flere uger før svaret foreligger og resultaterne af analysen er kun gavnlige hvis man forstår at tolke dem korrekt.
 
Med P-testeren kan man foretage målinger direkte i marken, og på få sekunder få vished om plantens P-status. Det håndholdte apparat er kalibreringsfrit, og sender målingerne direkte til din smartphone (iphone). Med anvendelse af letforståelig grafik, får du hurtigt svar på om planten er velforsynet med P (grøn), på grænsen til at være P manglende (gul) eller om planten decideret mangler P og kræver gødskning (rød).  
 
P-testeren bygger på et helt nyt princip ved at måle det P, der deltager i plantens fotosyntese. Her har P en meget vigtig funktion i dannelsen af molekylet ATP, som benyttes i den kaskade af biokemiske processer, der fikserer luftens CO2 og omdanner det til kulhydrater. Hvis P ikke er til stede i optimale koncentrationer, ændrer det på centrale processer i fotosyntesen, som specifikt, og med høj følsomhed, kan måles af apparatet. Processen er ens for alle planter, og derfor er der ikke behov for korrektion eller kalibrering for at tilpasse målingen til en specifik planteart.
P-testeren kan meget mere end bare måle P-mangel
Planters vækst og vitalitet kan være påvirket af mange faktorer såsom tørke, kulde, varme, patogener og næringsstofmangel. Hvis planten er stresset af en eller flere af disse faktorer, påvirker det plantens evne til at udnytte sollyset i fotosyntesen. Udover at måle P-påvirkningen af fotosyntesen, måles fotosyntesens udnyttelse af lys også, og det registreres om energioverførslen i fotosyntesens mange processer fungerer optimalt. Disse målinger foretages parallelt med P-målingen og er meget let at tolke.
 
Apparatet oplyser følgende to vigtige parametre:
 
Fotosyntese-Effektiviteten (FE): I en ustresset plante, uanset art, skal værdien for FE ligge mellem 0,75-0,85. Er værdien mindre end 0,75 afslører det, at lyset ikke udnyttes optimalt i fotosyntesen og at plantens vækst er svækket. Er FE nedsat over længere tid, vil planten blive modtagelig overfor sygdomme, der udvikles misfarvninger (nekroser) og afgrødens høstudbytte samt kvalitet vil falde. Der er mange stressfaktorer der potentielt kan reducere fotosynteseaktiviteten, og målingen giver ingen information om hvad der er galt – den oplyser udelukkende, om noget er galt. Er værdien mindre end 0,75 må man gå systematisk til værks for at finde årsagen til plantens mistrivsel ved hjælp af god landmandspraksis. Fotosyntese-Effektiviteten er en meget følsom måling, der giver muligheden for at følge planternes trivsel og optimere dets vækstvilkår, og er dermed et af de stærkeste parametre, planteavleren kan have til rådighed. 
 
Plantevitalitets-Indekset (PI): Denne parameter repræsenterer en måling af energioverførslen mellem plantens to fotosystemer (fotosystem II og I). PI-værdien for en sund plante vil altid være større end 2,5 - Er værdien mindre vil planten være stresset. Ofte vil PI-værdien følge Fotosyntese-Effektiviteten (se ovenfor), men PI har vist sig at være mere følsom overfor visse former for stress, såsom tørke og varme. Derfor er PI en meget nyttig parameter hvis vækstvilkårene ønskes optimeret.